Otitis mitjana aguda

L’otitis és una inflamació de l’oïda. Mitjana es refereix a la localització en l’oïda mitjana, darrere del timpà (membrana que separa el conducte auditiu de la resta de l’oïda) i aguda perquè els símptomes apareixen amb rapidesa en poques hores. És una de les malalties més comunes que afecten a nadons i a nens petits: en complir els 3 anys, tres de cada quatre nens hauran tingut otitis mitjana.

L’otitis mitjana aguda (OMA) és freqüent en nadons i en nens petits que encara no han après a parlar. Haurem de sospitar d’una otitis mitjana quan ploren més del normal, es freguen o es tiren de les orelles, no dormen bé o es troben molt irritables. Si ja parlen ens diran que els hi fa mal l’oïda. En molts casos poden tenir febre i de vegades presentar otorrea (secreció en un o tots dos oïdes). No sempre un dolor d’oïdes és a causa d’una infecció de l’oïda mitjana, també pot ser causat per altres afeccions.

És molt comuna a l’hivern o al començament de la primavera, però pot ocórrer en qualsevol època de l’any.

Causes

Les infeccions d’oïda es deuen a bacteris o virus que entren en el cos a través del nas i la boca. Els llocs on hi ha molts nens junts (guarderies, per exemple) ajuden als gèrmens a propagar-se més fàcilment. Les infeccions respiratòries, les al·lèrgies i els contaminants aeris (tals com el fum del tabac) també poden provocar inflamacions d’oïda.

Els refredats infantils inflamen el nas. Aquesta inflamació es propaga a través de la trompa d’Eustaqui. La trompa d’Eustaqui és un tub que connecta el fons del nas amb l’oïda mitjana.
Fins a allí arriben els gèrmens que causen la infecció. Aquests gèrmens són virus i bacteries, sent la gran majoria de les otitis mitjanes agudes d’origen víric.
La infecció causa dolor. També origina l’aparició de líquid dins de l’oïda mitjana, provocant dificultats per escoltar  i que l’oïda no es pugui airejar.

Els nens petits contreuen aquest tipus d’otitis més sovint que els nens més grans o els adults per diverses raons:

 • La trompa és més curta, més horitzontal i més recta, la qual cosa facilita més l’entrada dels bacteris.
 • La trompa és més flexible, amb una obertura més diminuta que és fàcil de bloquejar.
 • Els nens petits contreuen més refredats, a causa que al sistema immunitari li costa més poder reconèixer i detenir els virus del refredat.

Diagnòstic

La irritabilitat i el fet de fregar-se l’orella en els nadons no signifiquen necessàriament que hi hagi una infecció o un problema d’oïda seriosa. Un examen complet i un historial de símptomes poden ajudar al metge a fer un diagnòstic exacte i, probablement, a evitar l’ús d’antibiòtics innecessaris.

El diagnòstic de OMA en la infància es basa en la clínica i l’exploració ortoscòpica. Les dificultats que presenta es deuen a múltiples factors, principalment a la inespecificitat dels símptomes (que augmenta com més petit és el nen) i a la dificultat de l’otoscòpia (conducte auditiu estret i tortuós, pacient poc col·laborador, etc.). Amb la finalitat de millorar la precisió del diagnòstic, cal intentar basar-se en paràmetres el més objectius possible, definint una sèrie de criteris clínics i otoscopi.

En nens menors de 3 anys apareixen símptomes inespecífics:

 • Irritabilitat.
 • Febre.
 • Rebuig de preses.
 • Mucositat nasal.
 • Secreció i hiperèmia conjuntival.
 • Plor nocturn.

D’ells, el més freqüent és la mucositat nasal, present en un 90% dels nens afectes de OMA.

En nens majors de 3 anys, els símptomes són més específics i amb un inici més brusc i recent:

 • Otàlgia.
 • Hipoacúsia.
 • Vertigen.

Prevenció de les Otitis Mitjanes Agudes

Existeix evidència que els següents factors ajuden a prevenir-les:

 • La lactància materna disminueix el risc d’infeccions de l’oïda.

 • Si prenen el biberó, sobretot nadons menors de 2 anys, evitar que ho facin en postura estirada panxa amunt, si nó buscar una inclinació d’uns 45º.

 • Els infants no han d’estar en espais on es fumi.

 • Aplicar calor seca sobre l’oïda pot ajudar-li a reduir el dolor.
 • També cuidar la higiene nasal. És preferible aspirar el moc en lloc de sonar-se fort.
 • Evitar l’entrada d’aigua en l’oïda si supura.
 • Els canvis bruscs de pressió atmosfèrica augmentaran el dolor: hem d’evitar els viatges amb avió o pujar ports de muntanya.

Tractament

Per una OMA no és necessari acudir d’urgència. És adient esperar fins a 24 hores. Aquest temps pot aclarir millor els símptomes. Mentre, pot alleujar el dolor i la febre amb paracetamol o ibuprofé.

Si tenim dubtes sobre la medicació, el més recomanable és posar-se en contacte amb el pediatre.

La gran majoria de les OMA són d’origen víric. Això significa que no tindrem la necessitat d’emprar antibiòtics. Amb el paracetamol i l’ibuprofè es resolen la majoria de les OMA.

Els coneixements científics indiquen que la majoria de pacients evolucionen bé sense antibiòtics. Aquesta opció és la millor en majors de 2 anys que no han rebut cap tractament contra infeccions en els últims 2 o 3 mesos i tenen febre menor de 39º.
Així els resultats seran els mateixos que amb antibiòtics, però sense les seves conseqüències perjudicials. No tindran vòmits, diarrees, reaccions al·lèrgiques, etc. que causen molts d’ells.
L’abús d’antibiòtics en casos innecessaris afavoreix l’aparició de gèrmens resistents.

En el cas de que no millori en 48 hores, és necessari tornar a valorar pel seu pediatre.

Fonts:
Asociación Española de Pediatria; Societat Catalana de Pediatria; Fisterra; Evidencias en Pediatria; Faros HSJD; Sociedad de Española Infectología Pediátrica; Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria; Sociedad Española de Urgencias Pediátrica; Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Anuncis